WorkImage
宮城県石巻市 水産業 魚種別水揚高(石巻+渡波+牡鹿)
1.魚種別水揚高(石巻+渡波+牡鹿) 平成30年 file: gyoshubetu_mizuagedaka_2018 平成29年 file: gyoshubetu_mizuagedaka_2017 平成28年 file: gyoshubetu_mizuagedaka_2016 平成27年 file: gyoshubetu_mizuagedaka_2015 平成26年 file: gyoshubetu_mizuagedaka_2014 平成25年 file: gyoshubetu_mizuagedaka_2013 平成24年 file: gyoshubetu_mizuagedaka_2012 平成23年 file: gyoshubetu_mizuagedaka_2011 平成22年 file: gyoshubetu_mizuagedaka_2010 平成21年 file: gyoshubetu_mizuagedaka_2009 平成20年 file: gyoshubetu_mizuagedaka_2008 平成19年 file: gyoshubetu_mizuagedaka_2007 平成18年 file: gyoshubetu_mizuagedaka_2006 旧石巻市(平成10年~平成16年) file: gyoshubetu_mizuagedaka_kyuishinomakishi_2004 資料:石巻市水産課 (水産物地方卸売市場管理事務所)
Files Content
Insert title here